Facebook Twotter LinkedIn

Pravidla soutěže KONTAKT 2023

  1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátorem soutěže je OLTIS Group a. s. (dále jen „organizátor“), se sídlem Dr. Milady Horákové 1200/27a, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 26847281.

Soutěž probíhá na veletržním stánku organizátora na veletrhu KONTAKT 2023 v Pardubicích a trvá dne 15. března 2023 (dále jen „místo konání soutěže“ a „doba konání soutěže“).

 

  1. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla jsou zveřejněna jeden den před začátkem soutěžního období a po celou dobu soutěžního období na stránce https://www.oltis.cz/formulare/kontakt-2023/. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

 

  1. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže viz bod 4. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, tzn. zaměstnanci společností ze skupiny OLTIS Group a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. Skupinou OLTIS Group se pro účely této soutěže rozumí společnosti OLTIS Group a.s., OLTIS s.r.o., OLTIS Slovakia s.r.o., OLTIS Polska Sp. z o. o., OLTIS Hungaria Kft. a JERID spol. s r. o. (dále jen „Skupina OLTIS Group“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny a jimi předané soutěžní dokumenty budou ze soutěže vyloučeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené se stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou.

Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří nevyplní všechny požadované údaje v odpovědním formuláři.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

 

  1. Princip a podmínky soutěže

Podmínkou účasti o výhry v soutěži Kolo štěstí je vyplnění online či papírového dotazníku v rámci kariérního veletrhu KONTAKT 2023 v Pardubicích na stánku č. 6 firmy OLTIS Group. Výhru si účastník odnese ihned.

 

  1. Výhra

Výhra je uvedena přímo na Kole štěstí, může to být spotřební či reklamní zboží, které určí šipka. Výhra se může měnit dle skladových zásob stánku a není nároková.

Každý účastník má pouze jeden pokus na vytočení výhry. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána. Soutěžící nemá nárok výhru reklamovat. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani výhru nelze vymáhat právní cestou. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za ztrátu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

  1. Zpracování osobních údajů

Soutěžící svým souhlasem o použití svých osobních údajů (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas
s jejich zařazením do databáze organizátora a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely organizátora, tj. zasílání informací o volných pracovních pozicích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu
do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo
a e-mailová adresa. Soutěžící souhlasí též se zveřejněním jména a příjmení v souvislosti se zveřejněním výherce. Osobní údaje bude zpracovávat organizátor pro účely, jak jej uvedeno výše. Soutěžící rovněž bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora soutěže odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soutěžící prohlašuje, že byl organizátorem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou organizátorovi poskytovány dobrovolně. Více o zpracování osobních údajů organizátorem soutěže: https://www.oltis.cz/gdpr/.

 

  1. Další ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadatelích soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.