APS

Plánování a sledování výkonů personálu a hnacích vozidel

Informační systém pro plánování a vyhodnocování docházky všech variant na základě zákoníku práce i interních podnikových směrnic se zpracováním mzdy i v SAP HR a plánování a sledování výkonů hnacích vozidel s vazbou na personální obsazení vozidel i s vazbou na SAP PM.

Účel IS APS – personální část

 • Plánování a hodnocení práce zaměstnanců ČD se zaměřením na specifika odvětví lokomotivního hospodářství
 • Zaměstnanci (strojvedoucí) pracují v nepřetržitém režimu s nestejně dlouhými směnami a velkým podílem
  nepravidelných výkonů v pravidelných turnusech i letmo (bez zařazení do turnusu s plánovanými nástupy na směny)
 • Systém je připraven na nejsložitější kombinace pro plánování a hodnocení a je tedy využitelný pro jakékoliv pracoviště
 • Je to kombinace úlohy pro podporu hospodaření s personálem a docházkové úlohy s možností důsledného a podrobného vyhodnocení výkonů ve směně
 • Variantně je využíván i pro hodnocení docházky dílenských zaměstnanců se vstupem výkonů za SAP PM

Účel IS APS – technická část

 • Plánování nasazování hnacích vozidel i tažených vozidel.
 • Sledování stavů vozidel – údržba, pobyt v DKV, pronájmy, ..
 • Sledování nasazení vozidel na vlacích a místních výkonech s kontrolou kilometrického proběhu
 • Kontrola pokrytí vlaků hnacími vozidly
 • Sledování výbavy vozidel

Spolupráce s jinými IS

 • Vstup dat ze mzdové agendy (i SAP HR / EGJE Elanor)
 • Vstup číselníků ze SAP CO – textové soubory DZ, SRxx – načítání zakázek on-line
 • Vstup dat o turnusech z ASO
 • Vstup dat o síti ČD
 • Vstup dat o vlacích z IS ISOŘ KADR
 • Vysílání informací pro ISOŘ ŘVD – nástupy  strojvedoucích – výstup lokomotivy na hranice PJ
 • Příjem informací z ISOŘ CDS – jízda vlaků pro doplnění průběhu směny strojvedoucích – jízda vlaků pro doplnění průběhu výkony lokomotivy na vlacích
 • Výstup dat docházky pro mzdovou agendu (i pro SAP HR)
 • Vstup dat o výkonech ze SAP PM on-line vazbou i přes výměnné textové soubory
 • Vstup dat o stavu lokomotiv ze SAP PM
 • Vysílání informací pro PARIS
 • Export dat pro ADPV za hnací vozidla i strojvedoucí

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.