LinkedIn

Dne 12. března 2012 byl zahájen projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC„, na kterém se podílí společnost OLTIS Group a. s. vedle AŽD Praha s. r. o. a Institutu Jana Pernera o. p. s.

Cílem projektu je zastřešit proces harmonizace telematických aplikací v ČR s evropskou úpravou v oblasti nákladní železniční dopravy. Požadavek na harmonizaci a její technická specifikace vyplývá z Nařízení EC 62/2006/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému (dále jen „TSI-TAF“). Nařízení jsou ze své povahy závazná a bezprostředně aplikovatelná v každém členském státě EU a to bez nutnosti jejich transpozice do právního systému členského státu. Projekt tedy zásadním způsobem přispívá k realizaci této požadované harmonizace ČR v oblasti nákladní železniční dopravy, protože inovace procesů v SŽDC jakožto správci dopravní cesty jsou na celonárodní úrovni klíčové.

Základní rámcové cíle projektu jsou:
• Rozšíření a zkvalitnění provozu na železniční síti TEN-T
• Zajištění realizace aplikací TSI evropského konvenčního železničního systému do železničního sytému ČR a tím propojení informačních a komunikačních systémů železničních sítí se sousedními sítěmi a zároveň propojení v rámci ČR – mezi SŽDC jakožto provozovatelem infrastruktury a mezi železničními podniky.
• Inovace informačních a komunikačních systémů SŽDC, aby jejich nová funkčnost byla plně v souladu s evropským standardem (přiblížení českého železničního systému úrovni definované dle TSI-TAF/přizpůsobení parametrů standardům EU).
• Vytvoření jednotného komunikačního kanálu mezi provozovateli dopravní infrastruktury a mezi dopravci v rámci EU.
• Standardizace vazeb provozovatelů infrastruktury a dopravců.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti.
Zdroj: http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/odborny-seminar-tsi.html