LinkedIn

Správa železniční dopravní cesty dokončila druhou etapu implementace TAF-TSI ve svých informačních systémech. Hlavním důvodem tohoto projektu je uspokojit požadavky na vzájemné datové komunikace na základě nařízení Evropské komise č. 62/2006 (ES) související s technickou specifikací pro interoperabilitu týkající se telematických aplikací v nákladní dopravě pro nákladní subsystém transevropského konvenčního železničního systému, zkráceně TAF-TSI.

„Důležitými přínosy projektu jsou zlepšení přístupu a zvýšení konkurenceschopnosti železniční sítě vzhledem k sousedícím železničním infrastrukturám, sjednocení informačních a komunikačních systémů a zlepšování služeb manažerů infrastruktury pro železniční podniky, které vytvářejí předpoklady pro uspokojení rostoucí poptávky po železniční dopravě v České republice“, řekl pan Pavel Surý, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty.

Nepochybně důležité je také zavedení integrovaného komplexu informačních systémů, který zajistí konsolidovaný systém řízení dopravy ve všech fázích životního cyklu vlaku. To přispěje k lepšímu a efektivnějšímu využívání poskytovaných dat, a tím k možnosti účinnějšího využití české železniční sítě v provozních podmínkách EU.

Uskutečnění závěrečné etapy projektu zajistilo instalaci funkcí, které přímo souvisejí se současným stavem evropské implementace TAF-TSI, např. napojení na společné seznamy centrálních kódů a použití společného evropského rozhraní, připojení na centrální informační systém RNE TIS (Train Information System) pro sledování mezinárodních vlaků nebo dokončení funkcionalit TAF-TSI v operačním systému řízení, stejně jako zpracování základního a provozního plánování dopravy. Adaptace vnitřních provozních plánovacích a kontrolních procesů umožňuje praktické plnění funkcí TAF-TSI, tak jak je definováno pro rozhraní s železničními podniky a ostatními manažery infrastruktury.

Dodavateli jednotlivých částí projektu označeného jako „Implementace TAF TSI v informačních systémech Správy železniční dopravní cesty, Etapa 2“ byly společnosti OLTIS Group, AŽD Praha, Institut Jana Pernera a ČD – Informační systémy. Celkové způsobilé náklady činily 39,700,000 Kč (přibližně 1,5 milionů eur – bez DPH). Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava s plánovaným příspěvkem z Fondu soudržnosti ve výši 16,872,500 Kč (asi 600.000 eur). Národní financování projektu bylo zajištěno ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů Správy železniční dopravní cesty.

(Zdroj: SŽDC, Newsletter UIC 477)