LinkedIn

Mezinárodní konference o železničních nákladních přepravách mezi Evropou a Asií (IRFC 2013) se konala již počtvrté v Praze

Ve dnech 13.-15. března proběhla v Praze již 4. mezinárodní konference a  výstava o železničních nákladních přepravách mezi Evropou a Asií  „International Rail Freight Conference“ (IRFC 2013) s podtitulem „Dialog mezi železnicemi a jejich zákazníky“. Konferenci uspořádala společnost  JERID, člen skupiny OLTIS GROUP, pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky a mezinárodních organizací OSŽD (Organizace spolupráce  železnic), UIC (Mezinárodní železniční unie), UNIFE (Asociace evropského  železničního průmyslu), CER (Společenství evropských železnic a  provozovatelů infrastruktury) a CCTT (Koordinační výbor pro  transsibiřské přepravy). Konferenci také podpořilo 18 partnerů, zejména z  řad mezinárodních organizací.

Paralelně s touto událostí  proběhla i řada dalších akcí, včetně Euroasijského železničního fóra,  jednání Evropského řídícího výboru UIC (EMC) a Fóra uživatelů Galileo na téma Používání služeb Globálního navigačního satelitního systému (GNSS) v nákladní dopravě a logistice. V rámci konference proběhlo také  zasedání výboru AROS (Asociace železničních dopravců Slovenska) a GETA  (Green European Transport Association).

Témata přednášek a  diskuzí se týkala takových důležitých oblastí, jako jsou perspektivy  rozvoje železnic v Evropě a Asii, nové železniční systémy, dopravní  koridory, Východ – Západ, interoperabilita 1435/1520 mm, usnadnění  procedur na hraničních přechodech železniční dopravy, e-commerce v  železniční nákladní dopravě, moderní logistická řešení, intermodalita,  podpora mezinárodní spolupráce, přeshraniční a celní problematika v  přepravě, sledování zásilek, mimořádné zásilky, tarify a cenotvorba,  konkurence na trhu železničních dopravních služeb, kombinovaná a  kontejnerová přeprava, spolupráce mezi železnicemi, infrastruktura,  bezpečnost, posílení mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení role  železniční dopravy (Shift2Rail, evropská „zelená“ doprava, atd.).

„Transsibiřskou a Bajkalsko-Amurskou magistrálu považujeme za základ nového dopravního  koridoru, který může být použit jako základ pro vytvoření nového  euroasijského dopravního koridoru. Už dnes pracujeme na zajištění  přeprav kontejnerů po celé trase Transsibiřské magistrály až na hranici s Evropskou unií za 7 dní.“

Vladimir Jakunin, prezident RŽD

Letošní konference byla zasvěcena, stejně jako minule, otázkám posílení úlohy  železnice a železniční nákladní přepravy a její konkurenceschopnosti v  moderním dopravním systému. Zúčastnili se jí specialisté v oboru  železniční dopravy z ministerstev dopravy, železnic, operátoři,  společnosti železničního průmyslu, dopravci a další účastníci trhu  železniční dopravy v Evropě a Asii. Důležitost setkání podtrhuje  geografie účastníků: konference se zúčastnilo více než 330 zástupců  železničního odvětví ze 157 společností z 31 zemí Evropy, Asie i Afriky.

„Železnice není jen prostředek k přepravě kontejnerů. Může být velmi dobrou  alternativou pro řešení řady problémů. V popředí je vždy doba přepravy, a doba přepravy – to jsou peníze. Ale objektivně řečeno, musíme zlepšit  infrastrukturu v přístavech, zvýšit bezpečnost koridorů, zlepšení  technické systémy a zvýšit rychlosti. To umožní, aby koridory byly  rychlejší, a my budeme mít větší podíl na dopravním trhu.“

Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel UIC (z rozhovoru pro RZD-TV Channel)

S přednáškami a prezentacemi vystoupilo na konferenci celkem 42  přednášejících z 19 zemí, mezi nimi také zástupci výboru OSŽD, UIC, CER, CCTT, UNIFE a jiných významných evropských i asijských organizací.

Přednášky byly v programu konference rozděleny do několika tematických sekcí: • Mezinárodní organizace a dopravní koridory; • Strategické směry v euroasijské nákladní dopravě; • Hlavní problémy euro-asijské železniční nákladní dopravy; • Dopravní systémy; • Infrastruktura

Teoretická  část se zabývala dopravním právem a legislativou, interoperabilitou a  rolí mezinárodních organizací v rozvoji dopravy mezi Asií a Evropou,  včetně většího využívání unifikovaného nákladního listu CIM/SMGS.  Zástupci evropských a asijských železnic a dopravních společností se ve  svých vystoupeních podělili o své zkušenosti s transkontinentální  přepravou, kontejnerovou a intermodální dopravou, a také informovali o  projektech, na kterých nyní pracují. Důležité informace přinesly i  prezentace věnované technickým možnostem jednotlivých dopravních  koridorů, zřizování logistických center a intermodálních terminálů,  využívání nových dopravních a informačních technologií.

Vystoupení účastníků potvrdila, že je třeba dále rozvíjet nákladní přepravy mezi  Evropou a Asií, včetně kontejnerových a intermodálních. Pouze zlepšením  kvality služeb, snížením času doručení zboží a zajištěním  bezproblémových procesů při přechodu státních hranic, poskytnutím  konkurenceschopné ceny, je možno dosáhnout úspěchu a zvýšit  konkurenceschopnost železniční dopravy a její efektivity. Pro zvýšení  významu železničního sektoru v celkovém integrovaném dopravním systému v Evropě a Asii, je nutno zajistit pravidelnou výměnu informací o  zkušenostech z oblasti technologie železniční nákladní dopravy a  rozvíjet spolupráci v této sféře.

Účastníci IRFC-2013 vyjádřili,  že je nutné pokračovat v dialogu, v intenzivní výměně praktických  zkušeností mezi železničními podniky, provozovateli dopravy, výrobci a  dodavateli zařízení pro železniční dopravu, zasilateli a zákazníky z  různých zemí euroasijského prostoru, pro které je smysluplné, aby se i  nadále pořádaly takovéto události v podobě konferencí a seminářů, aby  byla možnost prodiskutovat aktuální otázky a budoucí vývoj v organizaci  železniční nákladní dopravy, včetně kontejnerové a kombinované dopravy  mezi Evropou a Asií, za účasti vládních úředníků odpovědných za  železniční dopravu, za účasti železnic, dopravních sdružení a podniků,  které jsou poskytovateli spedičních služeb a operátorů a organizací  zapojených do přepravního procesu, a mezinárodních organizací  zabývajících se železniční nákladní přepravou.

Návazně na závěry  konference s cílem upozornit na řešení otázek železniční přepravy byla  přijata Výzva k vládám euroasijského prostoru s cílem zlepšit  konkurenceschopnost a efektivitu železniční dopravy.

První  konferenční den v rámci Galavečera proběhlo slavnostní předání  mezinárodní ceny v oblasti dopravy „Golden Chariot“, která byla udělena  některým přidruženým členům OSŽD pro jejich velký přínos k rozvoji  mezinárodní železniční dopravy. Mezi oceněnými byli: Ministerstvo  dopravy České republiky, České dráhy, Deutsche Bahn, Rail Cargo  Hungaria, společnost JERID a Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Pro více informací o ceně „Golden Chariot“ vizte http://gchawards.com/.

Konferenci doprovázela odborná výstava, na které se prezentovalo 15 vystavovatelů z  řad železničních dopravců, železničního průmyslu, IT firem,  mezinárodních organizací a médií. Třetí den konference, 15. března,  během exkurze historickým motorovým vlakem navštívili účastníci  testovací okruh Výzkumného Ústavu železničního ve Velimi a Postřižinský  pivovar v Nymburku.

Další ročník konference IRFC se bude konat opět v Praze v roce 2015. Více informací naleznete na www.irfc.eu.