LinkedIn

Poplatky za dopravní cestu hlídá „Kápo“

Mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a společností OLTIS Group a. s. byl podepsán akceptační protokol na řešení informačního systému KAPO. Úkolem tohoto systému je Kalkulace Poplatků za užití železniční dopravní cesty (ŽDC) v majetku SŽDC coby provozovatele dráhy. Pro SŽDC bylo zprovoznění systému pro správné fungování liberalizovaného železničního dopravního trhu doslova klíčové. Poplatky dopravců za užití ŽDC se v ročním úhrnu pohybují okolo 4,5 mld. Kč a jakákoli chyba v poplatcích by znamenala buďto výpadky v tržbách za provozování dráhy, nebo naopak rozporování a reklamace ze strany dopravců.

Dosud bylo přitom účtování a kalkulace poplatků za užití ŽDC zajišťováno již zastaralým systémem TP412, s ručním sběrem dat z tzv. vlakových hlášenek. Nové řešení KAPO nepřináší pouze eliminaci zmíněných hlášenek, ale především podstatné zvýšení kvality dat, jejichž zdrojem jsou nyní informační systémy provozování dráhy: ISOŘ KADR (prodej kapacity dráhy, objednávky tras a sestava jízdního řádu vlaku v režimu ad hoc), KANGO (sestava ročního jízdního řádu), ISOŘ CDS (Centrální dispečerský systém, sledování skutečného průběhu vlakové dopravy) a REVOZ (registr vozidel). Zvýšení kvality a přesnosti výběru poplatků, a s tím související maximální eliminace reklamací ze strany dopravců, je cílem celého řešení informačního systému KAPO. Dalším přínosem je minimalizace veškeré ruční práce a poskytnutí věrohodné plnopočetné statistiky naturálních ukazatelů (vlkm, hrtkm) na železniční síti.

Hlavní důraz při vývoji informačního systému KAPO byl kladen na zprovoznění kalkulačního jádra systému, včetně importu dat ze zdrojových systémů, kontroly konzistence dat, a plnohodnotných algoritmů pro kalkulaci poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně platných vyhlášených cen a výjimek (Výměr Ministerstva financí ČR stanovující maximální ceny za použití ŽDC, Prohlášení o dráze a Přepravní a tarifní věstník). Zdánlivě jednoduchá kalkulace vyžaduje ale řešení mnoha netriviálních problémů, z nichž nejvýznamnější je správné spárování objednaných vlaků s vlaky skutečně realizovanými (automaticky i ručně). Další komplikací bylo nalezení mechanizmů uplatnění nabídkových cen pro dopravce, v minulosti známé pod termínem slevy, např. pro kombinovanou dopravu a jednotlivé vozové zásilky. Cílovým výstupem systému ve vztahu k dopravci je samozřejmě faktura za užití železniční dopravní cesty spolu s tzv. dodacím listem, který obsahuje detailní rozklad celkové ceny do úrovně jednotlivých vlaků.

Díky profesionálním zkušenostem řešitelskému týmu v oblasti dopravy a informatiky, využití vlastní firemní aplikační platformy a moderních technologií, se podařilo vývojové práce dokončit za pouhých 9 měsíců od uzavření smlouvy. Tím řešitelé dokázali, že i požadavek takto komplikovaného a ostře sledovaného systému je možné realizovat. Součástí zakázky je kromě popsaného vývoje i zajištění provozu systému včetně služby service desk.

Za autory projektu: Ing. Jiří Pavel, Ph.D., SŽDC a Ing. Mgr. David Krásenský, OLTIS Group a. s.