Facebook Twotter LinkedIn

Certifikáty

Společnost OLTIS Group a.s., je držitelem atestu a certifikátů systémů řízení, které má zavedeny v rozsahu předmětu certifikace „Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií“ jako integrovaný systém řízení splňující požadavky mezinárodních norem ČSN ISO 10006, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO/IEC 27001. Do integrovaného systému řízení je začleněna také norma ISO/IEC 20000, s předmětem certifikace „Podpora provozu informačních systémů“ a „Zajištění provozu informačních systémů“.

Audity provedla společnost CQS.

Od roku 2012 zvýšila společnost OLTIS Group úroveň svého partnerství se společností ORACLE z úrovně SILVER na úroveň GOLD partnera. Toto samozřejmě předpokládá, že má zajištěny kvalitní a kvalifikované týmy pracovníků, kteří dokáží vyvíjet a udržovat aplikace nad produkty společnosti ORACLE. V neposlední míře to také znamená, že je schopna kvalifikovaně udržovat nejen vlastní produkty využívající SW této společnosti, ale také spravovat samotné ORACLE aplikace. Jmenovitě se jedná o databáze ORACLE (a to ve všech edicích), ale také middleware ORACLE FUSION a nadstavby, jako např. ORACLE DATA INTEGRATOR, nebo ORACLE BUSINESS INTELIGENCE SUITE. Díky znalostem a zkušenostem s výše jmenovanými platformami může OLTIS Group nabídnout nejen produkty ORACLE, ale také služby a konzultace s nimi spojené. A to počínaje poradenstvím nad nejvhodnější architekturou a kompletním OUTSOURCINGEM ve formě IAS (Infrastructure as a service), nebo SAS (Software as a service).

ORACLE_GOLD_PARTNER

Politika integrovaného systému řízení (ISŘ)

Naše skupina poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií pro dopravu a logistiku, se zaměřením na nejrozsáhlejší projekty navrhované na míru podle specifikací uživatele. Mezi zákazníky a partnery skupiny OLTIS Group patří nejvýznamnější dopravci, manažeři dopravní infrastruktury i výrobní podniky, v České republice i v zahraničí (především na Slovensku a v Polsku).

Naším záměrem je trvale provozovat a dále efektivně zlepšovat zavedený integrovaný systém řízení, který je nastaven v souladu s požadavky a doporučeními mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001 (QMS = systém řízení kvality) ČSN EN ISO 14001 (EMS = systém řízení působení na životní prostředí a jeho ochranu), ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS = systém řízení bezpečnosti informací), ČSN ISO/IEC 20000-1 (ITSM = systém řízení služeb IT) a ČSN ISO 10006 (PQM = systém řízení kvality projektů).

CQS

Níže formulovaná politika integrovaného systému řízení spojuje dílčí politiky jednotlivých částí ISŘ. Ve všech částech ISŘ klademe důraz na dodržování platné legislativy, v ISMS a ITSM také na požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V EMS pak zejména na nakládání s odpady, úsporu papíru a úsporu energií.

Formulace politiky ISŘ

V souladu s výše uvedeným záměrem vyhlašuje skupina tuto politiku integrovaného systému řízení.
K realizaci záměrů skupiny se soustředíme na plnění následujících principů:

1)   kvalitní péče o zdroje, kvalitní podpůrné procesy
2)   vysoká kvalita poskytovaných služeb
3)   shoda se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění definovaných SLA
4)   sledování nově zaváděných produktů
5)   aplikace metodiky projektového řízení
6)   zapojení do trendů směřujících k ochraně životního prostředí
7)   bezpečná práce s informacemi, ochrana osobních údajů
8)   zajištění dostupnosti informací současně s jejich ochranou
9)   eliminace rizik v dostupnosti poskytovaných služeb a bezpečnosti informací