LinkedIn

Etický kodex

Společnost usiluje o nejvyšší standardy osobního a profesionálního jednání, které jí umožňují získávat si trvalou důvěru zákazníků a obchodních partnerů, budovat s nimi dlouhodobé pozitivní vztahy, rozvíjet poctivý obchodní styk a respektovat platný právní řád.

Obecné zásady

Všichni pracovníci i zástupci společnosti:

 • Přistupují svědomitě k výkonu svých pracovních povinností, s maximálním nasazením, osobní zodpovědností a v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi.
 • Při výkonu pracovních povinností zachovávají profesionalitu a při dodávce produktů a poskytování služeb vystupují tak, aby nebylo žádným způsobem ohroženo nebo poškozeno dobré jméno společnosti ani jejích zákazníků a obchodních partnerů.
 • Neprojevují vůči ostatním pracovníkům, zákazníkům a obchodním partnerům žádné známky diskriminace či nadřazenosti – zejména z hlediska rasy, národnosti, politické příslušnosti, vyznání anebo pohlaví. Ve vztahu ke spolupracovníkům a zákazníkům vystupují podle běžných pravidel slušnosti a tolerance.
Vztah vůči zákazníkům
 • Cílem činnosti společnosti je vždy komplexní splnění požadavků zákazníka. Společnost zákazníkům nabízí služby, které jsou pro ně přínosem. Usiluje rovněž o to, aby vztahy se zákazníky byly dlouhodobé. Otevřeně s nimi komunikuje a pružně reaguje na jejich potřeby a požadavky.
 • Společnost odvádí vysoce kvalitní služby, za něž plně odpovídá.
 • Společnost, její pracovníci a zástupci při nabízení svých služeb zákazníkům sdělují pravdivé, nezkreslené a úplné informace, podané jasnou a srozumitelnou formou. Stejným způsobem rovněž odpovídají na všechny dotazy zákazníků. Propagace společnosti je rovněž vedena na základě pravdivých a nezkreslených informací.
Vztah vůči obchodním partnerům
 • Společnost, její pracovníci a zástupci jednají se svými obchodními partnery profesionálně a korektně a budují vzájemnou důvěru a dlouhodobé vztahy.
 • Společnost vybírá spolehlivé a kvalitní dodavatele, jejichž služby pravidelně hodnotí.
 • Společnost důsledně plní dohodnuté smluvní podmínky a brání se přijímat závazky, které nebude schopna dodržet.
 • Společnost zachovává obchodní tajemství a respektuje důvěrnost informací o svých obchodních partnerech.
Vztah vůči konkurenci
 • Společnost dodržuje pravidla poctivé obchodní soutěže a nezneužívá svého eventuálního výhodného postavení na trhu.
 • Společnost neuzavírá dohody omezující anebo narušující hospodářskou soutěž.
 • Společnost nepoškozuje dobré jméno konkurence ani nevyužívá obchodní značky anebo dobrého jména konkurence ve svůj prospěch.
Vztah k duševnímu vlastnictví
 • Společnost respektuje a chrání autorská práva, licence, pracovní postupy, patenty a další formy duševního vlastnictví.
 • Společnost nepoužívá software, na který se vztahují autorská práva a který nebyl držitelem práv společnosti poskytnut na základě licence, ani takový software neintegruje do vlastního interně vyvinutého softwaru, pokud k tomu výslovně neopravňuje licence.
Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále též jen „zákon“), zřídil OLTIS Group a.s. (dále jen povinný subjekt) tzv. vnitřní oznamovací systém (dále též jen „VOS“) a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s nimi, jíž je Mgr. Ondřej Masopust.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podala osoba vykonávající pro povinný subjekt práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“). Vyloučeno je pro VOS přijímání oznámení od osob, které práci nebo jinou obdobnou činnost pro povinný subjekt nevykonávají.

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Oznámení vědomě nepravdivé může být sankcionováno.

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v povinném subjektu a které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení lze v rámci VOS podat:

písemně

ústně

 • telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby, tj. +420 585 242 499, v pracovní dny, v časovém rozmezí od 9:00 do 14:30 hod.
 • osobně u Mgr. Ondřeje Masopusta, po předběžné dohodě o termínu schůzky

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s činností povinného subjektu je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti zde:

https://oznamovatel.justice.cz/.