LinkedIn

Společenská odpovědnost

Společnost je odpovědnou firmou a podporuje prospěšné věci ve svém okolí. Udržitelné podnikání je součástí firemní kultury.

Vztah vůči státu a veřejnosti
  • Společnost své oficiální dokumenty vytváří, spravuje a uchovává v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi.
  • Společnost vede účetnictví tak, aby obsahovalo věrné, pravdivé a přesné informace o hospodaření společnosti. Společnost plní řádně a včas své finanční i nefinanční povinnosti vůči státu – zejména v oblasti daní a zákonných odvodů a dávek.
  • Společnost aktivně spolupracuje s orgány státní správy a plní svoje povinnosti při zveřejňování zákonem stanovených údajů. V přiměřeném rozsahu zveřejňuje i informace o své činnosti a svých záměrech, například na svých webových stránkách.
  • Společnost komunikuje s veřejností otevřeně a transparentně.
  • Společnost podle svých možností podporuje dobročinné aktivity, charitativní, zdravotnické, sportovní a kulturní neziskové organizace s obecně prospěšným účelem.
Vztah k životnímu prostředí
  • Společnost, její pracovníci a zástupci pří své činnosti postupují tak, aby předcházeli poškození životního prostředí anebo vzniku ekologických škod. Společnost udržuje systém prevence ohrožení životního prostředí.
  • Pracovníci a zástupci společnosti jsou si vědomi dopadů svého chování na životní prostředí, minimalizují vznik všech druhů odpadů, zajišťují sběr a třídění odpadu, zabraňují úniku nebezpečných látek, jejích šíření a v rámci svých možnosti snižují spotřebu materiálu, médií a energií.